Aktuálne

     Výročná správa za rok 2016

K dnešnému dňu má náš zbor 74 členov, z toho je 32 žien a 10 detí pracuje v hasičskom krúžku a centre voľného času.  Rok 2016 bol pre zbor veľmi náročný, ale aj úspešný.

Výbor DHZ zasadal v priebehu roka sedem krát  a členská schôdza sa konala dva krát. Na schôdzach sa preberali úlohy, ktoré si zbor stanovil na rok 2016.  Bolo to  organizovanie súťaží Záhorácky dvojboj, súťaž o pohár starostu obce,  zabezpečovanie asistencie počas kultúrnych akcii poriadené obcou, organizovanie zábavy počas hodov a účasť hasičov na festivale dobrého jedla ako jednej zo zložiek, ktoré pripravili občerstvenie pre hostí festivalu, ďalej zabezpečení úloh vyplývajúcich z celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a to účasť na školeniach, IMZ, cvičeniach a samotných zásahoch.  Pobaviť sme sa boli na Okresnom hasičskom plese, ktorý sa koná každoročne v Sobotišti a poriada ho OV DPO v Senici za prispenia jednotlivých zborov a sponzorov.

Február, ako každoročne bol pre členov DHZ Kúty slávnostný, nakoľko sa konala Výročná členská schôdza.  Schôdzu viedol veliteľ DHZ  p. Juraj Bílek. Na úvod rokovania privítal hostí. Na rokovaní boli prečítané jednotlivé správy, oceneným členom boli odovzdané medaile, ocenenia, ďakovné a pamätné listy.  Šesť členov sa zúčastnilo výcviku v polygóne ako nosiči dýchacej techniky. Na máj sme presunuli súťaž a to už X. ročník o pohár starostu obce, ktorá bola zaradená do ZHL.

Druhý májový víkend sme sa zúčastnili už štvrtej púte do Baziliky sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, kde sa zúčastnilo viac ako 500 hasičov a mohli sme vidieť 46 hasičských práporov z celého Slovenska. Púť už má  veľký ohlas nie len medzi zúčastnenými hasičmi, ale aj u širokej verejnosti. Koncom mesiaca sme usporiadali už štvrtý ročník súťaže pod názvom Kúcanská  stovka a pridali sme súťaž výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže pod názvom Záhorácky dvojboj, ktorá je už celoslovenské podujatie, na ktorom si zmerávajú sily nielen dobrovoľný, ale aj profesionálni hasiči. Tejto súťaže sa zúčastňujú pretekári nielen z celého Slovenska súťaž, ale už aj z Čiech a Moravy. Tejto súťaži predchádzala príprava súťažných prekážok a úprava dráh v areáli základnej školy. Zapojili sme sa do projektu základnej školy a pomohli sme s výstavbou chodníka v novej školskej záhrade.

V júni sme sa zúčastnili  previerok pripravenosti, ktoré  sú  zamerané na preverenie súťažných družstiev  v súťažných disciplínach, požiarny útok s vodou a štafeta 8×50 m. August, ako každoročne už po 10x sme organizovali hodovú zábavu pod názvom Zahrávanie hodu.

Kritickí musíme byt k sebe pretože ani po roku sa nám nepodarilo obnoviť prácu s deťmi čo sa nám vráti v budúcnosti.  Je poľutovanie hodné, že po dvadsiatich súťažných ročníkoch nemáme náhradu za detské družstvá. Táto vec je na zamyslenie pre všetkých členov zboru. Jednotlivci sa zúčastňovali v rámci ligy na jednotlivých kolách hasičskej stovky a majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe, keď podali tak isto skvelý výkon a tým robili skvelé meno pre obec a zbor.

Nášmu členovi Jakubovi Pavelkovi sa podarilo vybojovať Zlatú medailu a titul majstra sveta s reprezentáciou SR profesionálnych hasičov na MS v Ostrave. Týchto majstrovstiev sa z nášho zboru zúčastnili ešte Denis Pavelka ako tréner dorastencov a Michal Režný ako člen reprezentačného družstva mužov. Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Poprade v septembri si Ján Kovár vo svojej kategórii vo výstupe na vežu a v stovke vybojoval 1. miesto a stal sa majster Slovenska. Jednotlivých kôl slovenskej ligy sa tiež zúčastňovali Michal Režný, Ján Rusňák, Boris Maxian.

Súťažné družstvá mužov a žien sa celkovo zúčastnili v rámci súťažného ročníka 2016 na 15 súťažiach, kde sa umiestnili muži na 1. mieste 5x  2. miesto 3x  a  3.miesto obsadili 2x

Ženy sa uniestnili 1. mieste 3x 2. miesto 6x a 3.miesto obsadili 2x.

Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorého členmi sú členovia nášho zboru ako zásahovej jednotky, podali žiadosť o zaradenie do kategórie B v rámci celoplošného rozmiestnenie síl a prostriedkov na DPO SR. Po zaradení do kategórie nám bolo na účet poukázaných   2000€ z DPO SR na nákup vecných prostriedkov. Z dotácie sme zakúpili dýchaciu techniku pre zásahovú jednotku a  ďalšie vecné prostriedky, potrebné pre vybavenie zásahovej jednotky. Dvaja členovia sa zúčastnili odbornej prípravy v rozsahu 40 hodín na získanie osvedčenia pre prácu v zásahovom družstve, ktoré po preskúšaní pred komisiou aj získali. Zbor sa pravidelne zúčastňoval IMZ okrsku a cvičení. Naša jednotka vykonala v roku 2016 rok celkovo 11 výjazdov z toho :

  • 3x cvičenia
  • 2x ukážkovo propagačné cvičenie
  • 4x technický výjazd
  • 2x výjazd k požiaru rodinného domu

V závere roka boli vykonané preventívne kontroly v štvrtom obvode, kde boli skontrolované rodinné domy a drobné prevádzky. Počas celého roka sme obci a obecnému úradu pomáhali na rôznych podujatiach a akciách ako napríklad, usmerňovanie dopravy počas jarmoku a hodov, asistencia počas Festivalu dobrého jedla, ukážky hasičskej techniky a asistencia pri lampiónovom sprievode v MŠ. Členovia zboru v rámci prednášok od prednášali na ZŠ hasičskú tematiku. Veľké ďakujeme patrí členom nášho zboru ktorí darujú bezplatne krv a tým i takto pomáhajú druhým . Máme pred sebou ďalší rok, ktorý určite prinesie veľa práce, ale aj zábavu, množstvo zážitkov a nových priateľstiev.

Zdieľaj na: